LIT Verlag Zum LIT Webshop

 
Katarzyna Hibel
"Wojna na mapy", "wojna na slowa"
Onomastyczne i miedzykulturowe aspekty polityki jezykowej II Rzeczpospolitej w stosunku do mniejszosci ukrainskiej w Galicji Wschodniej w okresie miedzywojennym
Reihe: Slavische Sprachgeschichte
Bd. 7, 2014, 336 S., 39.90 EUR, 39.90 CHF, br., ISBN 978-3-643-50583-5


Galicja Wschodnia jako pogranicze przej'sciowe staa si e w XIX i XX wieku aren a konfliktu dw'och system'ow kulturowych oraz dw'och projekt'ow pa'nstwowych, polskiego i ukrai'nskiego, prowadzonego na paszczy'znie symbolicznej, a w okresie p'o'zniejszym z broni a w r eku. Powstaniu obu nowoczesnych narod'ow towarzyszya tendencja do ustanowienia wasnej dominacji na terenach etnicznie mieszanych oraz d a'zenie do zmiany ich charakteru na monokulturowy i monoj ezykowy. Wysikom tym towarzyszyy na paszczy'znie symbolicznej walka na sowa oraz walka na mapy, kt'orych histori a w regionie zajmuje si e niniejsza monografia, powstaa w ramach projektu austriackiego FWF Tysi ac lat historii j ezyka ukrai'nskiego w Galicji.

(c) LIT Verlag Berlin-Münster-Wien-Zürich-London - Impressum/Kontakt